Up-us.info – Basmati Rice. You can have Basmati Rice using 9 ingredients and 4 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Basmati Rice

 1. It’s of Rice.
 2. You need of Onion.
 3. It’s of Carrot.
 4. It’s of Green pepper.
 5. Prepare of Oil.
 6. You need of Maggi.
 7. It’s of Spices.
 8. It’s of Green beans.
 9. It’s of Curry masala.

Basmati Rice instructions

 1. Da farko za ki soma soya shinkafarki, idan ta canza color sai ki kwashe..
 2. Za ki soya onion da su attarugu da read pepper, sannan ki sa water small tare da su maggi da spices nd curry masala.
 3. Then za ki zuba rice d’in a ciki sai ki rufe ya na dafuwa kamar sitimin.
 4. After then za ki zuba vegetables na ki a kai. Done🤗.

LEAVE A REPLY